‘อุทยาน-สกว.’ จับมือร่วมวิจัยด้านการท่องเที่ยว นำร่อง ‘สิมิลัน’ ยกระดับเที่ยวอุทยานอย่างยั่งยืน

กรมอุทยานฯ-สกว. ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ นำร่อง “หมู่เกาะสิมิลัน” จัดการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไปสู่ความยั่งยืน

สำหรับการลงนามดังกล่าว จะพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของ อส. ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงนำองค์ความรู้และผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยว

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการลดปัญหาความยากจน อีกทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่สามารถสร้างรายได้และโอกาสให้กับคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม การบริหารความสามารถในการรองรับ และการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการวิจัยนำร่องจากความร่วมมือดังกล่าว คือโครงการการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในฤดูกาลการท่องเที่ยวหน้า

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี อส. กล่าวว่า ในส่วนของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันในการดำเนินงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลผลิตจากงานวิจัยจะช่วยสนับสนุนและต่อยอดภารกิจของ อส.ต่อไป