ผลิต’ข้าวหอมมะลิยั่งยืน’ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับชีวิตเกษตรกร-ลดโลกร้อน

ภาครัฐ-เอกชน 4 ประเทศ ผนึกกำลังพัฒนาระบบการผลิต “ข้าวหอมมะลิยั่งยืน” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท Mars Food จากประเทศอังกฤษ และบริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด (Ebro Foods) จากประเทศสเปน เปิดตัว “โครงการข้าวหอมมะลิยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว จำนวน 1,200 ราย จาก 12 ศูนย์ข้าวชุมชน จ.ร้อยเอ็ด ในการผลิตข้าวหอมมะลิยั่งยืนจำนวน 3,500 ตัน ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะดำเนินงานเป็นระยะเวลา 2.5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวรสชาติดีที่สุดในโลก และไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็ตามเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตข้าว ยังคงเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในภาคการเกษตร โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง และราคาข้าวที่ผันผวน ดังนั้นกรมการข้าวจึงเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพข้าวที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมการข้าวมีบทบาทหน้าที่หลักในการวางแผน และดำเนินการยุทธศาสตร์และนโยบายข้าวแห่งชาติ ผ่านการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว การปฏิบัติของเกษตรกร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และมาตรฐานคุณภาพข้าว ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้ยังคาดว่าโครงการจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสามารถหารายได้เข้าชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย

นายแมทเทียส บิกเคล ผู้อำนวยการแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน ภาคเกษตรกรรมของ GIZ กล่าวว่า โครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน หรือ Sustainable Rice Platform (SRP) การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพ การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

นอกจากนี้ ยังจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยในการผลิตข้าว การควบคุมคุณภาพการผลิต ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในการรับซื้อข้าวยั่งยืน ขณะเดียวกันความร่วมมือดังกล่าว ยังมีเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และปรับปรุงทักษะความรู้ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

น.ส.ศินีนาฏ จุ้ยจุลเจิม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท Mars Food กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของ Mars Food ที่จะสรรหาข้าวจากเกษตรกรที่ใช้มาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน โดยในปี 2559 Mars Food ประสบความสำเร็จในการสรรหาข้าวบาสมาติกจากเกษตรกรที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน SRP คิดเป็น 10% ของการสรรหาแหล่งข้าวทั้งหมด และต่อจากนี้ Mars Food จะทำงานร่วมกับทั้ง 3 หน่วยงาน ในการสรรหาข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐาน SRP เพิ่มเติม

นายอิกนาซีโอ ยูสเต ซานเชส กรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาค บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันมีการหารือถึงความยั่งยืนในภาคการผลิตข้าว ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งประเด็นเหล่านี้ไม่เพียงให้ความสำคัญกับเกษตรกรรายย่อยเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วย