ไทยเร่งเดินหน้าลด ‘พลาสติก-โฟม’ ทั่วประเทศ พุ่งเป้า ‘ข้าราชการ’ เป็นแบบอย่าง-จัดตั้งตัวชึ้วัด

กระทรวงทรัพย์ฯ ระดมทุกภาคส่วนลดขยะ “พลาสติก-โฟม” ทั่วประเทศ หวังให้ข้าราชการ 2.53 ล้านคน เป็นแบบอย่างปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลง 11,225 ตันต่อปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดตัวโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดใช้ถุงพลาสติกและหลีกเลี่ยงการใช้โฟม ทั้งในหน่วยงานราชการ 20 กระทรวง ตลาดสดเทศบาล ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา ตลอดจนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ สวนสัตว์ทั้ง 8 แห่ง และพื้นที่ชายชาดทั้ง 24 จังหวัด ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติก

โครงการนี้มีเป้าหมายให้ข้าราชการจำนวน 2.53 ล้านคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้กับประชาชนและภาคเอกชน โดยให้ทุกอาคารสำนักงานรัฐมีกิจกรรมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง 5% หรือ 11,225 ตันต่อปี สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 17 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในส่วนของปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากหน่วยงานภาครัฐ จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 26,632 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้งสามารถลดปริมาณพลาสติกถุงหูหิ้ว 4,000 ล้านใบต่อปี ลดปริมาณโฟมบรรจุอาหาร 1,000 ล้านชิ้นต่อปี ลดปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 30 ล้านใบต่อปี โดยปริมาณพลาสติกถุงหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง เมื่อนำไปรีไซเคิลจะก่อให้เกิดรายได้ 2 ล้านบาทต่อปี และหน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการได้ 6 ล้านบาทต่อปี

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ให้ ทส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม โดย ครม.มีมติเห็นชอบให้ ทส.ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับการสร้างความร่วมมือกับภาคราชการทั้ง 20 กระทรวง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

2.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดทั่วประเทศ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2561 3.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้ง 154 แห่ง โดยไม่นำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีแคปซีลเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ และลดใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว