ไทยตัวกลางจัดงานประชุม ‘โลกร้อน’ อาเซียน ระดมนานาชาติแลกเปลี่ยน-ลดก๊าซเรือนกระจก

CITC จัดสัมมนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค ระดมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติร่วมประชุมแก้ไขปัญหาโลกร้อน-พัฒนาขีดความสามารถ-ลดก๊าซเรือนกระจก

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “The 4th CITC Regional Conference 2018” ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 2561 โดยระดมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมสัมมนาใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ กลไกด้านการเงิน การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 20-25% ภายในปี 2573

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมกับชาติอาเซียน รวม 10 ประเทศ เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี 2563

ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจำเป็นต้องมีมาตรการรับมือที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล ซึ่งภายใต้ความตกลงปารีสต้องอาศัยกลไกที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1.กลไกด้านการเงิน (Finance) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2.การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน (Technology development and transfer) 3.การพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity building) เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ

“ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีข้อจำกัดทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถ ซึ่งไทยเองได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และได้มีการวางไว้ในแผนของกระทรวงฯ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแต่ละภาคส่วนในการนำพาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก” นายวิจารย์ กล่าว

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กล่าวว่า อบก.ได้จัดตั้งศูนย์ CITC เมื่อปี 2557 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน รวมกว่า 280 หน่วยงาน

“หนึ่งในกลไกสำคัญคือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้ว การจัดประชุมครั้งนี้จึงมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนแผนการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ NCDs นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้ความตกลงปารีสอย่างเป็นรูปธรรม” นางประเสริฐสุข กล่าว

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ศูนย์ความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC-RCC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์