เปิดตัว ‘TGEIS’ ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกไทย จับมือออสเตรเลียร่วมพัฒนาระบบการจัดเก็บ

สผ.จับมือกรมสิ่งแวดล้อมฯ ออสเตรเลีย เปิดตัว “TGEIS” ระบบสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก รวบรวมข้อมูลในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดทำรายงาน-วางแผนเป้าหมายลดโลกร้อน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย (DoEE) ร่วมกันเปิดตัวระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย หรือ Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 เพื่อเป็นระบบการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยระบบ TGEIS จะพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานภายในปี 2561

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. เปิดเผยว่า ในฐานะที่ประเทศไทยต้องดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยมีการจัดทำรายงานแห่งชาติ (NC) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (BUR) ซึ่งต้องมีการประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพื่อประกอบในรายงาน ดังนั้นการมีระบบ TGEIS จะทำให้การรวบรวมข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น ที่สำคัญจะช่วยลดต้นทุนและเวลาของบุคลากรในการทำงาน

“ตอนนี้ TGEIS ยังเป็นระบบภายในของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล แต่เป้าหมายต่อไปเราต้องการให้เข้าถึงผู้ใช้งานที่กว้างมากขึ้น โดยจะทำให้อยู่ในเว็บไซต์ โชว์ข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดตามได้ หรือทำเป็นแอพพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานร่วมใส่ข้อมูลในการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเข้าไปได้ ซึ่งยังมีอีกหลายส่วนที่สามารถพัฒนาต่อในเฟสถัดไป” นายพิรุณ กล่าว

นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สผ. กล่าวว่า ระบบดังกล่าวมีพื้นฐานพัฒนามาจากระบบ Australian Greenhouse Emissions Information System (AGEIS) ของออสเตรเลีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียให้คำปรึกษา ซึ่งระบบนี้สามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับชาติ แยกย่อยตามรายสาขา รายภาค รายอุตสาหกรรม หรือรายเชื้อเพลิง โดยตัวระบบนี้นอกจากจะตอบโจทย์การส่งรายงานต่อ UNFCCC แล้ว ยังสามารถใช้ในการกำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอีกด้วย

นายศิวัช แก้วเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ สผ. กล่าวว่า ในส่วนการป้อนข้อมูลเข้าระบบ หรือ Data Entry Template (DET) จะให้หน่วยงานต่างๆ กรอกข้อมูลในลักษณะไฟล์ Excel ซึ่งทุกคนรู้จัก เข้าใจดี และทำได้ง่าย เพื่อส่งให้ สผ.นำข้อมูลเข้าระบบ โดยรวบรวมข้อมูลจาก 6 ภาคส่วนสำคัญ

ได้แก่ 1.ภาคพลังงานและเชื้อเพลิง ผู้รวบรวมคือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 2.ภาคการขนส่ง ผู้รวบรวมคือ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 3.ภาคอุตสาหกรรม ผู้รวบรวมคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 4.ภาคการเกษตร ผู้รวบรวมคือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 5.ภาคป่าไม้และการใช้ที่ดิน ผู้รวบรวมคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และ 6.ภาคของเสีย ผู้รวบรวมคือ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

- Advertisement -