จุฬาฯ-GC หนุนใช้พลาสติกชีวภาพ BioPBS™ ชูแก้ว Zero-Waste Cup ลดขยะ 2 ล้านใบต่อปี

จุฬาฯ จับมือ GC ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ “BioPBS™” ชูแก้วกระดาษย่อยสลายได้ 100% ช่วยลดขยะ 2 ล้านใบต่อปี

ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ BioPBS™ และร่วมมือส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านโครงการ Chula Zero Waste ซึ่งได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 เพื่อดำเนินการลดปริมาณการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ และการสร้างจิตสำนึกและวินัยให้กับนิสิตและบุคลากร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต้นแบบของสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทยในการบริหารจัดขยะแบบครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำพลาสติกชีวภาพนวัตกรรมใหม่ หรือที่เรียกว่า BioPBS™ มาเป็นวัตถุดิบในการเคลือบแก้วกระดาษ Zero-Waste Cup ที่สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยในปี 2561 มีเป้าหมายเริ่มใช้ในโรงอาหารทั้งหมด 17 แห่ง ทำให้ลดการใช้แก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า 170,000 ชิ้นต่อเดือน หรือ 2 ล้านใบต่อปี ซึ่งเป็นระบบการจัดการแก้ว Zero-Waste Cup อย่างครบวงจร ด้วยการคัดแยกแก้ว Zero-Waste Cup ที่ใช้งานแล้วไปฝังกลบในบ่อปุ๋ยหมัก เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย ซึ่งคุณสมบัติของแก้วดังกล่าว สามารถนำไปเป็นสารปรับปรุงดินที่ใช้ดูแลต้นไม้ในมหาวิทยาลัยได้ด้วย

“ในความร่วมมือกับ GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรายใหญ่ของไทยทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญต่อการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในระยะยาวมากว่า ซึ่งจุฬาฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการนำแนวทางของ Chula Zero Waste ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน หรือสถาบันอื่นๆ ต่อไป” ศ.บัณฑิต ระบุ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ความร่วมมือกับจุฬาฯ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นการนำพืช เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต BioPBS™ ทดแทนการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การใช้ BioPBS™ มาเคลือบกระดาษและผลิตเป็นแก้วจะทำให้แก้วกระดาษทั้งใบสามารถย่อยสลายได้ทุกส่วน และยังคงคุณสมบัติการใช้งานกับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นได้ตามปกติ

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆได้อีก ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว ฝาแก้ว เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะในปัจจุบัน และมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทาง GC พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างมีคุณค่าและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

“หลักการของการทำ Circular Economy เป็นแนวทางการใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอยากเห็นประเทศไทยเป็นผู้นำหลัก เพราะทุกวันนี้พลาสติกสามารถกลับมาใช้ได้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าพลาสติกไปอยู่ในกองขยะจะกลายเป็นปัญหา ดังนั้นนั้นควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อไม่ให้ปริมาณขยะไปสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบกและในทะเล” นายสุพัฒนพงษ์ ระบุ

- Advertisement -