สถานการณ์ปะการังทะเลไทย 2554-2558

‘ปะการัง’ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหาร เป็นกำแพงป้องกันชายฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ และเป็นสิ่งที่ถูกคุกคามอยู่ในปัจจุบัน

สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลชนิดนี้กำลังมีสถานภาพเช่นเดียวกันทั่วโลก คือได้รับความเสียหายจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการรักษาฟื้นฟูด้วยแนวทางที่หลากหลาย

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GrennNews) สรุปสถานการณ์ปะการังไทยช่วงปี 2554-2558 พร้อมแนวทางที่เราสามารถช่วยเยียวยา มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้