ดึง ‘ผู้ถูกคุมประพฤติ’ คดีทรัพยากรทำประโยชน์ ส่งเข้าพื้นที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในอุทยานฯ 21 แห่ง

กรมคุมประพฤติ-กรมอุทยานฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง ส่ง “ผู้ถูกคุมประพฤติ” คดีทรัพยากรธรรมชาติ ทำงานบริการสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานฯ 21 แห่

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม และไม่กระทำความผิดซ้ำ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 อาทิ การบุกรุกป่า แผ้วถาง การทำไม้หวงห้ามหรือเก็บของป่า เข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำด้วยการอื่นใดอันเป็นการทำลายป่า การมีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 526 คดี

“กรมคุมประพฤติถือโอกาสเปิดมิติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อสังคมมากขึ้น และได้ชดเชยความเสียหายที่ก่อขึ้นด้วย” นายประสาร กล่าว

สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จำนวน 31 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จำนวน 26 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 22 คดี

นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เข้ามาทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ การทำแนวป้องกันไฟป่า การซ่อมหรือสร้างฝายชะลอน้ำ การเพาะพันธุ์กล้าไม้และปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ