Run For Nature 2018 “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” โมเดลการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา United Nations Environment Programme (UN Environment) และ ภาคเอกชน

จัดกิจกรรม “วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018” เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมกับการจัดกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการแจกแก้วน้ำซิลิโคนพับได้ให้กับนักวิ่งเพื่อใช้เติมน้ำตลอดเส้นทางการวิ่ง และสามารถนำติดตัวไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติก

กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างโมเดลของกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 2,500 คน สามารถลดจำนวนขยะได้ 51,700 ชิ้น คิดเป็นน้ำหนักกระดาษที่ลดได้ 90 กิโลกรัม ลดพลาสติกได้ 262 กิโลกรัม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 102 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และการวิ่ง Plogging สามารถรวบรวมขยะได้ 80 กิโลกรัม

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า