ศาลสั่งรัฐจ่ายชดเชยฐานเผาบ้าน ‘ชาวกะเหรี่ยง’ ‘ปู่คออี้-พวก’ อดกลับบ้าน-เหตุไร้เอกสารสิทธิ

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมอุทยานฯ จ่ายชดเชย “ปู่คออี้-พวก” รวม 6 ราย กรณีจนท.บุก “ไล่รื้อ-เผา” ชุมชนกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ ด้านชาวบ้านไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัย-ทำกินพื้นที่เดิม เหตุไร้หลักฐานสิทธิ

ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ให้กับ นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ ผู้นำทางจิตวิญญาณของกะเหรี่ยงปกาเกอะญอซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมพวกรวม 6 คน รายละประมาณ 5 หมื่นบาท จากกรณีถูกเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ รื้อถอนเผาทำลายทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย

ส่วนที่นายโคอิกับพวกขอให้ศาลสั่งให้พวกตนกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนมีคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ นั้น ศาลเห็นว่าเมื่อนายโคอิกับพวกไม่มีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในที่ดินพิพาท เนื่องจากที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และนายโคอิกับพวกไม่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจกำหนดคำบังคับให้นายโคอิกับพวกกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยให้กลับไปอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิมได้

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่กรมอุทยานฯ ต้องจ่ายให้กับนายโคอิในฐานะผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นเงิน 51,407 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นเงิน 51,032 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 3 เป็นเงิน 51,407 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 4 เป็นเงิน 45,302 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 5 เป็นเงิน 50,807 บาท และผู้ฟ้องคดีที่ 6 เป็นเงิน 51,032 บาท

ทั้งนี้ หากผู้ฟ้องคดีรายใดได้รับค่าสินไหมทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินกรณีนี้ไปแล้วให้หักออกจากค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษานี้ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ตอนหนึ่งของคำพิพากษา ระบุว่า เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในคดีนี้ ประกอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ สามารถใช้ดุลพินิจไม่ใช้มาตรการที่มีความรุนแรงกระทำต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้ก็ตาม การเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกต้องสูญเสียปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถือเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการดำรงชีวิตและสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้านนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นผู้นำกำลังเปิดปฏิบัติการรื้อถอน กล่าวว่า น้อมรับในคำตัดสินของศาลครั้งนี้ หลังจากนี้จะไปดูรายละเอียดคำสั่งศาลจำนวน 57 หน้า เพื่อดำเนินการชดใช้ตามกฎหมายต่อไป