‘เมืองยั่งยืน’ งอกเงยบนรากฐานอันมั่นคง

เมืองยั่งยืน (Sustainable Cities) เป็นกรอบคิดที่ได้รับการขานรับจากหลากหลายเมืองชั้นนำทั่วทั้งโลก โดยมีเป้าหมายหลักคือสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพดี สร้างสังคมเข้มแข็ง สะดวก สะอาด ปลอดภัย นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง

สำหรับประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้วาง “Roadmap เมืองไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2560-2579” โดยกำหนดแผนการดำเนินงานเป็นระยะ ปักหมุด 5 ปี สร้าง “ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนสู่สังคมสีเขียว” ให้เกิดขึ้น

แผนดังกล่าว สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 11 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน