ทช.จัดงาน ‘วันทะเลโลก’ ปลุกสังคมลดทิ้งขยะ ผุดมาตรการ 3 ระยะ – หวังฟื้นคืนระบบนิเวศ

ทส.จัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ปลุกกระสังคม จับมือทุกส่วนช่วยกันลดปริมาณขยะในทะเล ฟื้นคืนระบบนิเวศที่สมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยผ่านนโยบายเร่งด่วน 3 ระยะ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข” หวังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก พร้อมชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2561 ซึ่งตรงกับวันทะเลโลก ตอนหนึ่งว่า ปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตสัตว์ทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง และปัญหาต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล รวมถึงผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ต่อชายหาด และการท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งยังส่งผลในระยะยาวในรูปแบบของไมโครพลาสติกที่เข้าไปเป็นสิ่งแปลกปลอมในห่วงโซ่อาหาร และส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา และสอดคล้องกับเป้าหมายของโลก SDG 14 ในการประชุมด้านมหาสมุทรขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล อันเป็นปัญหาที่ประชาคมโลกเป็นกังวลอย่างมากในปัจจุบัน

“ประเทศไทยกำลังเร่งกระบวนการต่างๆ ตามแนวทาง 3R ทั้งการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เช่น เลิกการใช้ Cap Seal การนำขยะไปเป็นวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า การใช้ไบโอพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก การรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังเริ่มใช้กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางการคลัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทส.อยากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเอาวันทะเลโลกเป็นจุดเริ่มต้นอีกวันหนึ่งที่จะร่วมกันการอนุรักษ์ และดูแลท้องทะเลไทย ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และร่วมกันปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ได้รู้จักคุณค่าและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะทำให้ทะเลของบ้านเรามีความสวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันทะเลโลกในครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดกระแสการรักษ์โลกโดยการลด ละ เลิกผลิตขยะที่ไม่จำเป็น จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้เหตุการณ์วาฬนำร่องครีบสั้นเกยตื้นตาย ที่ จ.สงขลา ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากกินขยะพลาสติกจำนวนมากเข้าไปเป็นบทเรียนให้เห็นถึงโทษทัณฑ์ของขยะ

นายจตุพร กล่าวอีกว่า ทาง ทส. ได้ให้ความสำคัญจึงกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดย ทช.ได้ดำเนินการ และมีแผนงานรองรับในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง แบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ แผนระยะสั้นได้จัดการประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ดำเนินการจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นและสร้างจิตสำนึก จัดกิจกรรมวันทะเลโลก

แผนระยะกลาง ประกอบด้วยการดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และไร้ขยะ โครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยทุ่นกักขยะหรือ Boom เพื่อเป็นการช่วยลดการพัดพาของมวลขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก การก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก การจัดฝึกอบรมเครือข่ายการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ป่วยและเกยตื้น จัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้เรือสำหรับรองรับภารกิจช่วยเหลือสัตว์ทะเล

แผนระยะยาวได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ โครงการภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน การปัญหาขยะและทรัพยากรพลาสติกที่ใช้แล้วตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จัดการฐานข้อมูลพลาสติก สนับสนุนระบบการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่ดี จัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการขยะและพลาสติกเหลือใช้อย่างครบวงจร เป็นต้น

“แผนการจัดการปัญหาขยะทะเลต่างๆ เหล่านี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ตลอดจนผู้บริโภคหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง อย่างนี้แล้วทะเลของไทยจะกลับมางดงาม สดใสเหมือนเดิม” นายจตุพร กล่าว