กฟผ.ประกาศวิสัยทัศน์ผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรสวล. ตั้งเป้า 2561 ‘ผู้นำทางสังคม-อนุรักษ์พลังงาน’

ผู้ว่า กฟผ. ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2561 “Let’s go Eco together” เดินหน้าผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลุกพนักงาน-เจ้าหน้าที่ อนุรักษ์พลังงาน-ขึ้นแท่นผู้นำทางสังคม

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2561 ภายใต้แนวคิด “Let’s go Eco together” โดยยืนยันว่า ในปี 2561 กฟผ.จะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาบูรณาการ เพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นกระบวนการศึกษาความเหมาะสมจนถึงการนำของเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไปบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ กฟผ.มีนโยบายมุ่งมั่นและดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ภายในงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2561 ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสอดรับกับกระแสสิ่งแวดล้อมโลก เรื่องการลดปริมาณขยะจากพลาสติก เนื่องจากเป็นขยะที่มีจำนวนมากและย่อยสลายยาก ผ่านรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการ EGAT zero waste กิจกรรม Bike Rally ปั่นลดขยะ กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการทำกระเป๋าจากป้ายไวนิลใช้แล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนทั่วไป พร้อมส่งมอบปฏิญญารักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั่วกันทั้งองค์การ ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี

“กฟผ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม คือการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้า กระบวนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์การไปสู่การเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายวิบูลย์ กล่าว