กรมส่งเสริมฯ ประกาศเขตปลอด ‘พลาสติก-โฟม’ ห้ามหิ้วเข้าพื้นที่อาคาร-เริ่มมาตรการ 1 มิ.ย.นี้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์ปลอดขยะ “พลาสติก-โฟม” ในอาคาร ห้ามบุคลากรนำเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ปลอดขยะพลาสติกและโฟม ภายในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2561 โดยกำหนดมาตรการห้ามนำถุงพลาสติกและโฟม เข้ามาในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป

สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว เป็นไปเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของกรมฯ ตลอดจนผู้ที่อยู่ภายในอาคารเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะ โดยมี 5 มาตรการสำคัญ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคน ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้ามายังอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป 2.ให้ทุกสำนัก ศูนย์ กอง กำหนดมาตรการ และมอบหมายให้บุคลากร ทำหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม หากมีบุคคลใดนำเข้ามาในสำนักงาน ให้กำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เขตปลอดถุงพลาสติกและโฟม

3.ทุกสำนัก ศูนย์ กอง มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรในสำนักงาน ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เขตปลอดถุงพลาสติกและโฟม 4.กำหนดเป็นคะแนนตัวชี้วัดระดับบุคคล และระดับสำนัก ศูนย์ กอง ร่วมกับระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) 5.ขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมเป็นอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการให้คำแนะนำ ตักเตือนบุคลากรในสำนักงาน และบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อราชการ ห้ามนำถุงพลาสติกและโฟมเข้ามาในอาคาร

- Advertisement -