บทบาท ‘คนไทย’ กับเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

นับวันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์

รัฐภาคีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จึงต้องร่วมกันทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไม่ให้โลกร้อนขึ้นจนกระทบมนุษย์

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคี คำถามคือในวันนี้มีบทบาทและมีความตื่นตัวมากน้อยเพียงใด ?

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิพานิช ผอ.สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะมาให้คำตอบผ่านคลิปวีดีโอชิ้นนี้

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : สัมภาษณ์
ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ : ภาพ/เรียบเรียง