รมว.พลังงาน ตั้ง กก.สางปมโรงไฟฟ้าใต้ชุดใหม่ ‘ประสิทธิชัย’ ไม่ยอมรับ-ชี้บางรายเอื้อถ่านหินชัด

รมว.พลังงาน ลงนามตั้งคณะกรรมการศึกษา SEA โรงไฟฟ้าภาคใต้รอบใหม่ ตัวแทนกลุ่มค้านรับไม่ได้ ชี้ฝ่ายหนุนถ่านหินนั่งเพียบ เตรียมยื่นหนังสือ-บุกกระทรวงฯ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามในคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยมีทั้งสิ้น 19 ราย ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ศึกษา SEA พร้อมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยกำหนดให้การศึกษาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 9 เดือน

ทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561 เรื่องเดียวกันนี้ โดยระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรจัดรูปแบบคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

สำหรับคณะกรรมการทั้ง 19 ราย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการร่วม 2 ราย ได้แก่ 1.รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2.รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการอีก 17 ราย ได้แก่ 1.ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 2.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 3.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

4.นายสุทิน อยู่สุข 5.นางเรวดี โรจนกนันท์ 6.น.ส.สุภาภรณ์ ปิติพร 7.นายปกรณ์ ปรียากร 8.นายโสภณ พรโชคชัย 9.นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 10.น.ส.เพชญ์ เดชรัตน์ 11.นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 12.นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 13.นายอุริช อัชชโคสิต 14.นายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ 15.นายมนูญ ศิริวรรณ 16.นายสินาด ตรีวรรณไชย และ 17.ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ด้าน นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน กล่าวว่า ในส่วนของรายชื่อนั้นไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องคณะกรรมการกำกับการศึกษาชุดนี้มีบุคคลที่ร่วมสนับสนุนถ่านหินร่วมอยู่ด้วย ความเป็นกลางจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีบุคคลที่ทั้งสนับสนุนและต่อต้าน เพื่อให้ได้กรรมการศึกษาที่เป็นกลางมากที่สุด

“รายชื่อคณะกรรมการครั้งแรกทางกระทรวงพลังงานตั้งแต่งกันเอง เพียงแต่เครือข่ายเสนอชื่อไป ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมา ทางกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ โดยนำเอาบุคคลที่สนับสนุนโรงไฟฟ้าเข้ามา ซึ่งเครือข่ายไม่สามารถยอมรับได้ เพราะไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน คนกลางต้องไม่สนับสนุนและไม่ต่อต้าน ต้องเอาบุคคลเหล่านี้ออกไปให้หมด” นายประสิทธิ์ชัย กล่าว

นายประสิทธิ์ชัย กล่าวอีกว่า จากรายชื่อทั้งหมดพบว่ามี 4 ราย ซึ่งให้การสนับสนุนถ่านหินอย่างแน่นอน โดยเป็นบุคคลหลักอีกด้วย ส่วนคนอื่นๆ ในรายชื่อทางเครือข่ายไม่มั่นใจว่าสนับสนุนหรือไม่อย่างไร ขณะนี้ทางเครือข่ายอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ไม่สามารถทำงานได้ และต่อจากนี้อาจจะมีการส่งหนังสือ หรือหากไม่มีผลตอบรับที่ดีคงมีการเดินทางไปพูดคุยที่กระทรวงพลังงาน