21 องค์กร ประกาศปลดแอกเผด็จการอาหาร หนุนเกษตรกรรายย่อย-สร้างความปลอดภัย

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผนึกองค์กรรวม 21 แห่ง ประกาศปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยทางอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยทางอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งอยู่ภายในงาน Puey Talks#5 Food Democracy ประชาธิปไตยทางอาหาร: ปลอดภัย ยั่งยืน หลากหลาย เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2561 โดยมีองค์กรร่วมลงนามจำนวน 21 องค์กร

สำหรับปฏิญญาฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.รณรงค์ เรียกร้อง และส่งเสริมให้คนในสังคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนแนวคิดต่ออาหารจาก “เพื่อตนเอง ตามใจตนเอง” มาเป็น “อาหารเพื่อเราเพื่อโลก” ในฐานะที่เป็นกลไกในการกำหนดวิถีการผลิต การตลาด ตลอดจนการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

2.ผลักดันให้มีนโยบายและกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้สารเคมีที่เป็นพิษหรือสะสมในอาหารทุกชนิด ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป ปรุง และบรรจุหีบห่อ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พัฒนาพืชและสัตว์พื้นถิ่นเพื่อความมั่นคงยั่งยืนทางอาหาร และลดการพึ่งพิงธุรกิจการเกษตรที่นับวันจะขยายตัวครอบงำเศรษฐกิจทางอาหารมากขึ้น

3.ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบริโภคที่ชาญฉลาดเป็นประโยชน์ต่อตนเองแก่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เกษตรกรผู้ค้ารายย่อย ผู้บริโภคในเมือง และสนับสนุนปฏิบัติการสร้างพื้นที่รูปธรรม จัดทำฐานข้อมูล แผนพัฒนา และจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาด้านอาหารบนหลักการที่ชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“หลายสิบปีที่ผ่านมา ภาคประชาชนพยายามแสวงหาทางเลือกและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอนโยบายต่อรัฐบาลแต่ยังไม่มีความคืบหน้าทันต่อการแก้ไขปัญหา ดังนั้นสถาบัน องค์กร และเครือข่ายภาคประชาชน จึงขอประกาศปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยทางอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ตอนหนึ่งของปฏิญญา ระบุ

ปฏิญญาฉบับเดียวกันนี้ ระบุอีกว่า ประเทศไทยมีปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารอยู่มากในเรื่องการใช้สารเคมี มีข้อมูลปรากฏว่าไทยซึ่งมีพื้นที่กสิกรรมเป็นอันดับ 48 ของโลกกลับมีปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี สารก่อมะเร็ง มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมากว่า 15 ปี

สำหรับองค์กรที่ร่วมประกาศปฏิญญา ประกอบด้วย 1.วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) 3.สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 4.คณะกรรมการประสานงาน องค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติ (กป.อพช.) 5.มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป 6.มูลนิธิสุขภาพไทย 7.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 8.สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์

9.กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH) 10.มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 11.มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 12.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13.เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14.มูลนิธิไชยวนา 15.ทันตแพทยสภา 16.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 17.สมาคมสหพันธ์องค์กรเพื่อผู้บริโภค 18.สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก 19.สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม 20.เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ 21.เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคเหนือ