ปรับตัวเพื่ออยู่รอด !!?

หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของสิ่งมีชีวิตคือการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด

เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ให้ดำรงอยู่ ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจึงปรากฏการปรับตัวครั้งใหญ่หลากหลายครั้ง

การอพยพย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อาชีพ แหล่งอาหาร ฯลฯ มีให้เห็นเรื่อยมา

ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันโดยตรงกับทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ในนามของการพัฒนา มนุษย์พร้อมที่จะสังเวยทรัพยากร-ดัดแปลงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อแทรกแซงธรรมชาติ ความสมดุลย่อมสูญสิ้น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือหลักฐานสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจปฏิเสธ

เรายังมั่นใจอยู่ใช่หรือไม่ว่า เราแข็งแกร่งพอที่จะผ่านการคัดสรรโดยธรรมชาติในครั้งนี้ ?