ทีมวิจัย ‘มหิดล’ ค้นพบ 2 พืชชนิดใหม่ของโลก ชี้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีมวิจัยมหิดลพบ 2 พืชชนิดใหม่ของโลก “ดาดดารารัศมี-ชาฤาษีไทรโยค” ระบุเป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผศ.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการศึกษาพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง (Flora of Thailand) ร่วมกับคณะผู้วิจัย ได้มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด ได้แก่ ดาดดารารัศมี (Begonia fulgurata) และชาฤาษีไทรโยค (Paraboea fimbriata) ซึ่งทั้งสองเป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สำหรับดาดดารารัศมี ถูกค้นพบในป่าดิบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไป ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทางด้านพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ Blumea โดยเป็นพันธุ์ไม้ที่มีใบสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาพรรณไม้กลุ่มเดียวกัน ลายของเส้นใบสวยงามเหมือนใยแมงมุม เป็นที่สะดุดตาเหมือนอัญมณีแห่งพงไพร และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จึงเป็นดัชนีชี้วัดได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในส่วนของชาฤาษีไทรโยค ถูกค้นพบบริเวณพื้นที่ภูเขาหินปูนใน ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ได้รับการตีพิมพ์เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในวารสาร Edinburgh Journal of Botany ฉบับล่าสุด โดยพบแห่งเดียวในโลกที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ชาฤาษีไทรโยค ยังเหมาะสมต่อการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นไม้ประดับเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากมีใบและดอกที่สวยงามเหมาะเป็นไม้ประดับตัวใหม่ โดยคณะผู้วิจัยและ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กำลังร่วมกันศึกษาต่อยอดพืชชนิดนี้ เพื่อส่งเสริมเป็นไม้ประดับเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยไม่ต้องนำเข้า
ไม้ประดับจากต่างประเทศ

อนึ่ง พืชทั้งสองชนิดนี้นอกจากจะเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทยแล้ว ยังมีสถานภาพด้านการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) โดยพบว่าอยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการวางแผนเพื่ออนุรักษ์ต่อไป