‘อากาศ’ แปรปรวน ‘ป่าไม้’ แปรเปลี่ยน

ระบบนิเวศป่าไม้จัดว่าเป็นระบบที่ให้บริการสิ่งต่างๆ แก่สรรพชีวิต ทั้งการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นแหล่งสะสม-หมุนเวียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ป้องกันและทำให้เกิดความสะอาดทั้งดินและน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ความเปราะบาง (key vulnerability) ที่จะเกิดกับระบบนิเวศป่าไม้ โดยเฉพาะป่าในเขตร้อนชื้นหรือกึ่งร้อนชื้น จะทำให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การแปรปรวนของสภาพอากาศ ความแห้งแล้ง ความรุนแรงของสภาพอากาศ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึง

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ภูมิใจนำเสนอคลิปวิดีโอชิ้นนี้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้เราทุกคนร่วมกันตระหนัก

ผลงานโดย :
วิมลรัตน์ ธัมมิสโร – สัมภาษณ์/บท
ชนะวงษ์ น้อยอามาตย์ – ภาพ/เรียบเรียง