สนช.ไฟเขียวกฎหมายสิ่งแวดล้อมวาระ 3 แล้ว เข้มผู้รับอนุมัติโครงการต้องปฏิบัติตาม ‘อีไอเอ’

สนช.ผ่าน พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ฯ วาระ 2-3 แล้ว ประธานกมธ.วิสามัญฯ ยืนยัน มีมาตรการติดตามผู้รับอนุมัติโครงการเข้ม ต้องปฏิบัติตามอีไอเอ

พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เปิดเผยกับสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ว่า ที่ประชุม สนช.เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2561 มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ วาระที่ 2 และ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ

พล.ร.อ.วัลลภ กล่าวว่า ที่ประชุม สนช.ได้พิจารณาเพิ่มเติมสาระสำคัญ ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตรวจพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) สผ.จะเสนอแนะไปยังผู้ได้รับอนุมัติโครงการให้ไปดำเนินการตามกฎหมายของผู้อนุมัติโครงการ และให้ผู้ได้รับอนุมัติโครงการแจ้งผลการดำเนินการกลับมายัง สผ.ภายใน 90 วัน 2.เพิ่มมาตรการเรื่องการกำดับดูแลกรณีมีผู้ได้รับอนุมัติโครงการไม่ปฏิบัติมาตรการอีไอเอในส่วนของบทลงโทษในมาตรา 51/6

“สมาชิกเกือบทั้งหมดในที่ประชุมสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างดี เท่าที่จำได้คือประมาณ 170 เสียง โดยไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเลย” พล.ร.อ.วัลลภ กล่าว

พล.ร.อ.วัลลภ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะทำให้มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดให้ผู้อนุมัติโครงการต้องกำกับให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติโครงการต้องรายงานผลการดำเนินการในทุกๆ ปี จากนั้นผู้อนุมัติโครงการจะส่งผลดังกล่าวไปยัง สผ.เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายของผู้อนุมัติโครงการหรือไม่ นอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนของความสัมพันธ์เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งหากมี SEA โครงการจะต้องเดินตามกรอบของ SEA เป็นหลัก