EEC บนความความหวังยกระดับเศรษฐกิจไทย?

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหนึ่งในนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หมายมั่นปั้นมือที่จะสานฝันให้สำเร็จ

เม็ดเงินจำนวน 1.5 ล้านล้านบาท ทั้งจากภาครัฐและเอกชน จึงกำลังจะถูกแปรสภาพให้กลายเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และโครงการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

เป้าหมายของการดำเนินโครงการก็คือการเติมเต็มภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว
รัฐบาลมั่นใจว่า การดำเนินโครงการ EEC จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมหาศาล

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ ของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) มานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้