ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ค่าย ‘พิราบเขียว’ รุ่น 13 ลงพื้นที่รับรู้ปัญหาจริง

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ค่าย ‘พิราบเขียว’ รุ่น 13 ลงพื้นที่รับรู้ปัญหาจริง

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดอบรมค่ายพิราบเขียวต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 พานักศึกษา 30 คน ลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาจริง เพิ่มทักษะการสื่อสาร

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมนักศึกษานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในการทำข่าวสิ่งแวดล้อม หรือ “ค่ายพิราบเขียว” รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 10-12 พ.ย.2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เข้าใจทักษะการสื่อสารและการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในอนาคต

การจัดกิจกรรมค่ายพิราบเขียวได้มีการคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมที่ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ รองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติ ไทยทีวีสีช่อง 3 และนายเจษฏา จี้สละ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ร่วมเป็นวิทยากร

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมทั้ง 30 คน ยังได้ลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำข่าวที่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้าน อาทิ น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง วิถีชีวิตชาวประมงที่แปรเปลี่ยน และแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนในการปลูกป่าชายเลนป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะ โดยมีนายกฤษณะ อยู่สุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ผศ.ปราโมทย์ โศจิศุภร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวิษณุ เข่งสมุทร ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทรจีน ร่วมให้ความรู้

น.ส.ปริตตา หวังเกียรติ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทางชมรมฯ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดฝึกอบรมนักศึกษารุ่นใหม่ เนื่องจากประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่ทำให้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วงการสื่อมวลชนในปัจจุบันยังคงต้องการผู้สื่อข่าวที่มีคุณภาพและเข้าใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

“ที่ผ่านมาพบว่าข่าวสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เห็นได้จากข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลดพื้นที่ลงจากสื่อกระแสหลัก ขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ทำให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมถูกลดความสำคัญลงทั้งที่เป็นปัญหาใหญ่ การอบรมนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาสำรวจและทำความเข้าใจประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้งในภาพกว้างและเชิงลึก” น.ส.ปริตตา กล่าว

นายกันติพิชญ์ ใจบุญ กรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 13 กล่าวว่า การนำนักศึกษาเข้ามาอบรมข่าวเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการให้นักศึกษาได้เห็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในสภาพปัญหาที่แท้จริง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดไม่ได้คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะต้องประกอบอาชีพนักข่าวเสมอไป แต่หวังให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซุกซ่อนในสังคมไทย รู้จักวิธีการสื่อสารกับทั้งในระดับปัจเจก องค์กร หรือสังคมต่อไปในอนาคต