ต้นเหตุปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทย

ใน 100% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย มาจาก “ภาคพลังงาน” ถึง 73.13% ขณะที่ “ภาคเกษตร-ป่าไม้” ปล่อยอีก 15.89%

ผลพวงจากการปั๊มคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศที่เห็นชัดก็คือ ควันพิษสีเทาที่ปกคลุมแผ่นฟ้า ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแม่น้ำที่ขุ่นหมอง

มีการคาดการณ์กันว่า ในระยะเวาอันใกล้นี้ อุณหภูมิของผืนโลกจะพุ่งขึ้นอีกราวๆ 0.7 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเพิ่มสูงถึง 4.8 องศาฯ ได้ภายในปี 2643 หรืออีก 83 ปี

ถ้าถึงวันนั้นมนุษย์อาจจะอยู่ไม่ได้

เมื่อปี 2014 ประเทศไทย ได้แสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับประเทศไทย (NAMA) ในภาคพลังงานลงให้ได้ 7-20% ภายในปี 2020

เมื่อปี 2015 ประเทศไทย ได้ให้ถ้อยแถลงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศภายหลังปี 2020 (INDCs) ลงในทุกภาคส่วน 20-25% ภายในปี 2030

ทั้งหมดคือความพยายามและความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น

เป้าหมายข้างต้นจะบรรลุได้ คำตอบเดียวคือเราต้องช่วยกั

*** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ