เมื่อปลาจะกินดาวปีที่15 : เปลี่ยนวิกฤติหมอกควัน เป็นโอกาสพลังงาน

วิกฤติหมอกควันซ้ำซากในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หลายหน่วยงานต่างพยายามหาทางแก้ไข หนึ่งในนั้นคือสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้เสนอวิธีการแปรรูปซังข้าวโพดให้กับชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จนกลายเป็นถ่านชีวภาพที่ให้พลังงานเชื้อเพลิงสูง ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเผาทำลายเศษวัสดุทางการเกษตรจนเป็นเหตุของปัญหาหมอกควัน

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “เปลี่ยนวิกฤติหมอกควัน เป็นโอกาสพลังงาน”
ผลิตโดย ร่มธรรม ศรีสุโข

โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 15 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -