ต้นไม้คือเรา … เราคือต้นไม้

ต้นไม้ดำรงอยู่ในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับต้นไม้

พระพุทธองค์ประสูติในป่าที่เมืองลุมพินี ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ และเสด็จปรินิพพานในป่าสาละ

ฉะนั้นแล้ว ต้นไม้จึงควรค่าแก่การเคารพ

“ต้นไม้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุที่มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ หรือเป็นเพียงท่อนซุงที่ยังไม่ได้ตัดไปขายเท่านั้น แท้จริงต้นไม้ (รวมทั้งป่าและธรรมชาติ) มีคุณค่าที่ควรแก่การเคารพของมนุษย์

“… นี้เป็นทัศนะที่คัดง้างโดยตรงกับความคิดแบบวัตถุนิยมหรือทุนนิยม ที่มองทุกอย่างเป็นเพียงสินค้าที่สนองความต้องการของมนุษย์ ผู้คนจึงตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่หยุดยั้งจนกลายเป็นการผลาญพร่าและทำลายล้าง ก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมามากมายถึงขั้นวิกฤต”

ความตอนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง “บวชต้นไม้ : การอนุรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพุทธ” สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

เป็นความจริงที่ว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

มนุษย์ดำรงอยู่ได้ก็ด้วยมีธรรมชาติประคับประคอง

ใช่หรือไม่ว่า … ต้นไม้ก็คือเรา เราก็คือต้นไม้