เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : “รองเง็ง” ภูมิปัญญาอนุรักษ์พะยูน

“พะยูน” สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ปัจจุบันอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการรบกวนของเครื่องมือประมงบางประเภท ทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดตรังนับเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประชากรพะยูนที่พบได้ในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังจึงคิดกุศโลบายในการอนุรักษ์พะยูน โดยอาศัยฐาน “ความรู้ดั้งเดิม” มาสนับสนุน “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์” ผ่านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เรียกกันว่า “รองเง็ง” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันระหว่างชาวเลอันดามันกับพะยูนที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยท้องทะเลผืนเดียวกัน

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “รองเง็ง ภูมิปัญญาอนุรักษ์พะยูน”
ผลิตโดย จำนง ศรีนคร
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม