เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : นกนักปลูกป่า

ประเทศไทยมี “นกเงือก” อยู่ 13 ชนิด ทุกชนิดล้วนอยู่ในภาวะถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ เหตุเพราะต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งจากขบวนการตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบค้าสัตว์ป่า และการขยายที่ดินของภาคเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา หากนกเงือกหายไปย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรง เพราะนกเงือกคือนักอนุรักษ์ตัวจริง ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการกระจายพันธุ์ไม้ในป่า

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “นกนักปลูกป่า”
ผลิตโดย วิชัย จันทวาโร
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม