เวิลด์แบงก์กรุยทางดันไทยสู่เมืองคาร์บอนต่ำ หนุนงบ อบก.ศึกษากลไกลดก๊าซเรือนกระจก

ธนาคารโลกสนับสนุน ‘ไทย’ วิเคราะห์แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก อบก.เดินหน้าศึกษา 3 กลไก เดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลุยทำข้อเสนอเชิงนโยบายชงรัฐบาลสร้างแรงจูงใจลดโลกร้อน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PRMR) ภายใต้เงินสนับสนุนจากธนาคารโลกจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินการศึกษาเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่จะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ 3 กลไกหลัก ที่ อบก.จะดำเนินการศึกษา ประกอบด้วย 1.การเตรียมความพร้อมของกลไกส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเน้นในการจัดการข้อมูลด้านพลังงาน ระบบการตรวจวัด การรายงานและการตรวจสอบ การวิเคราะห์ค่าดัชนี และการตั้งค่าเป้าหมายการใช้พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุม

2.การเตรียมความพร้อมกลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยจะศึกษาศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก การจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล และการศึกษาการกำหนดราคาของคาร์บอนเครดิต และมาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อ 3.การศึกษาและเสนอกรอบโครงสร้างด้านกฎหมายเพื่อรองรับระบบการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก ระบบการตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า อบก.พยายามดึงภาคส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมาเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตัวเอง รวมถึงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง มีระบบการตรวจสอบ ร่วมวางแผนการลดก๊าซคาร์บอน โดยโครงการนี้จะสร้างความพร้อม ความเข้าใจการใช้กลไกลการตลาด การซื้อขายการปล่อยการเรือนกระจก

“นอกจากนี้โครงการจะช่วยดูว่าประเทศไทยต้องสร้างความพร้อมในจุดไหนอีกบ้าง เช่น เรื่องของข้อมูล การจัดเก็บ รวมทั้งนำเสนอนโยบายต่อภาครัฐที่สามารถสร้างแรงจูงใจการลดคาร์บอนในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อรับซื้อเครดิต การกำหนดราคาคาร์บอน และการกำหนดรูปแบบ ข้อกฎหมายของการซื้อการขายคาร์บอน” นางประเสริฐสุข กล่าว

ทั้งนี้ อบก.คาดหวังว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการจะช่วยประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและการมุ่งไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีสถานประกอบเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 แห่ง ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม 13 แห่ง อาคารธุรกิจ 24 แห่ง และเทศบาลจำนวน 24 แห่ง