ครม.อนุมัติแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินปี 60-79 ทุ่ม 2 แสนล้าน – ลดต้นทุนเพิ่มรายได้เกษตรกร

ครม.เห็นชอบ “แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน” ระยะ 20 ปี ใช้งบ 2 แสนล้านบาท คาดรายได้เพิ่ม 3.7 หมื่นต่อครัวเรือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ได้เห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560–2579 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.2558 ที่ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดทำแผนแม่บทเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำรายละเอียดของแผนแม่บทไปวางแผนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินคือการรวบรวมที่ดินที่อยู่ในแปลงใกล้เคียงกัน อาจจะมีการแลกการเปลี่ยนกันอย่างไรก็แล้วแต่ เพื่อให้แปลงที่ดินสามารถดำเนินการไปได้ จึงมียุทธศาสตร์ในการจัดรูปที่ดินอยู่ 3 ยุทธศาตร์ ประกอบด้วย 1.การขยายพื้นที่จัดระบบชลประทานในไร่นา 2.การรักษาพื้นที่ชลประทานเดิมที่มีการจัดระบบชลประทานเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3.การบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์จะใช้เงินงบประมาณ 2 แสนล้านบาท เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 ถ้าดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้จะสามารถพัฒนาโครงการได้ครบ 14.461 ล้านไร่ สามารถประหยัดน้ำได้ทั้งสิ้นกว่า 2 หมื่นล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 900 ลบ.ม.ต่อวัน เนื่องจากเดิมระบบชลประทานที่ทำเอาไว้มีลักษณะปล่อยให้น้ำท่วมในแปลงเกษตรจนล้นทะลักไปอีกแปลงหนึ่งเป็นทอดๆ แต่หลังจากนี้จะทำโครงสร้างพื้นฐาน จะวางท่อระบบชลประทาน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการสูญเสียน้ำ และประหยัดต้นทุนในการทำการเกษตรลงได้ 4,000 กว่าบาทต่อครัวเรือน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในทุกโครงการประมาณ 37,000 กว่าบาทต่อครัวเรือน

“นายกฯกำชับว่าแผนแม่บทจะไม่เกิดประสิทธิภาพถ้าหน่วยงานต่างๆไม่ได้นำเอารายละเอียดเหล่านี้ไปใช้และปฏิบัติ” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว