ทส.เปิดผลจัดสรรพื้นที่ ‘ป่าชายเลน’ ปี 2560 แจกที่ทำกิน 1.6 หมื่นไร่ – ที่อยู่อาศัย 28 ชุมชน

โฆษกกระทรวงทรัพย์ฯ เผยผลการจัดสรรที่ดินใน “ป่าชายเลน” ตามนโยบายแก้ไขความเหลื่อมล้ำ-บุกรุกที่ดิน ชี้ปีครึ่งให้ที่ทำกินแล้ว 1.6 หมื่นไร่-ที่อยู่อาศัย 28 ชุมชน

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงกรณีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การไร้ที่ดินทำกิน และการบุกรุกที่ดินของรัฐ ว่าในปี 2559 ถึงเดือน พ.ค.2560 ได้จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนไปแล้วจำนวน 1.6 หมื่นไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจำนวน 9 จังหวัด 28 ชุมชน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบลของ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1.1 หมื่นไร่ โดยในจำนวนนี้นำไปออกหนังสืออนุญาตแล้วจำนวน 7,785 ไร่ ส่วนในปี 2560 จนถึงเดือน พ.ค. ได้จัดหาที่ดินทำกินใน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5,000 ไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจำนวน 9 จังหวัด 28 ชุมชน

“ในพื้นที่ที่ได้จัดให้เป็นที่ดินทำกินของราษฎรแล้ว ทส.จะได้เร่งรัดให้มีการออกหนังสืออนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป” นายประลอง กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้ 8 หมื่นไร่ และภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ได้ 18 จังหวัด จำนวน 280 ชุมชน

นายประลอง กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญและมีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการจัดที่ดินให้กับราษฎร เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

สำหรับการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการทำนากุ้ง และพื้นที่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่ในเขตป่าชายเลนมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2534 มากำหนดเป็นเป้าหมายเพื่อกำกับควบคุมมิให้ชุมชนมีการขยายตัว และป้องกันการบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น

นายประลอง กล่าวอีกว่า ในส่วนของการดำเนินการดังกล่าว ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์

สำหรับการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประกอบด้วย 1.จัดหาที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน พร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครอง 2.กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ยากไร้ที่จะได้รับการจัดที่ดินของแต่ละประเภทที่ดิน 3.จัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำกิน ตามกฎหมายของประเภทที่ดิน

4.จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดินในรูปสหกรณ์ ชุมชนหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 5.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม 6.ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน