เปิดข้อมูล FAO ‘โลกร้อน’ ภัยคุกคาม ‘อาหาร’ ก.เกษตรฯ ชี้ช่องปั๊มผลผลิตสู้อากาศแปรปรวน

ผลสำรวจ FAO ชี้ชัด โลกร้อนคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร ด้านกระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันอาหารโลก 24-27 พ.ย.นี้ เน้นหนักวิธีปั๊มผลผลิตท่ามกลางสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่าปัจจุบันมีประชากรโลกประมาณ 800 ล้านคน ที่ตกอยู่ในภาวะอดอยาก หิวโหย และทุพโภชนาการ ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว คาดว่าภายในปี พ.ศ.2593 ประชากรโลกจะมีมากถึง 9,600 ล้านคน ซึ่งจะทำให้โลกมีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโลกยังต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้ว ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตทางการเกษตรของมนุษย์ ปัญหาโลกร้อนจึงถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกในอนาคต

นายฉันทานนท์ กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลก กระทรวงเกษตรฯ จึงร่วมกับ FAO และจังหวัดเชียงราย จัดงานวันอาหารโลกขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พ.ย.2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโลกร้อนที่มีต่อการผลิตทางอาหารและการเกษตร

พร้อมกันนี้ ภายในงานย้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และสาธิตวิธีการทำการเกษตรทั้งการเพาะปลูก การปศุสัตว์ การประมง ให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตสูง ภายใต้ภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หัวข้อการรณรงค์วันอาหารโลกในปีนี้ คือ “สภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลง : อาหารและการเกษตรต้องเปลี่ยนด้วย” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อน ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบกับการผลิตอาหารและภาคการเกษตร ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเกษตรกรและคนยากจน

สำหรับการจัดงานวันอาหารโลกในปี 2559 จะเน้นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตระหนักในเรื่องดังกล่าว รวมถึงมีความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ จะนำเสนอผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.นิทรรศการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเกี่ยวกับโลกร้อนและวิถีเกษตรกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอโครงการพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.การแสดงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 17 ชนเผ่า ชิมสุดยอดของดีเมืองเชียงราย 3. การบรรยายและเสวนาเรื่อง เกษตรอินทรีย์ เกษตรตามรอยพ่อ เป็นต้น 4.การแสดง สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตร และเปิดตลาดข้าวของกลุ่มมวิสาหกิจชุมชน