เดินแผน ‘ไทยไร้ขยะ’ ตามแนวทางประชารัฐ เสริมเอกชนลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ สำเร็จ 4 แห่ง

คพ.เผยแผน “ประเทศไทยไร้ขยะ” เสริมเอกชนลงทุนโรงไฟฟ้าขยะสำเร็จแล้ว 4 แห่ง เร่งกำจัดขยะตกค้าง 7 ล้านตัน-มอบท้องถิ่นจัดการ

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “3 อาร์ ประชารัฐ” ได้ส่งเสริมเอกชนให้มีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างและเดินระบบการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา และเขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร ส่วนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการปลายปี 2559 นี้ คือ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2557 ภายใต้การขับเคลื่อน 4 กิจกรรม คือ 1.กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2.สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 3.วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4.สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

นายวิจารย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศ จำนวน 30.49 ล้านตัน ถูกกำจัดไปได้แล้ว 23.36 ล้านตัน หรือ 77% คงเหลืออีก 7.13 ล้านตัน หรือ 23% จึงมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เก็บขนแบบแยกประเภท และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยนำร่องพื้นที่ อปท.ต้นแบบ 76 แห่ง 76 จังหวัด ซึ่งในจำนวนทั้งหมด 1,190 ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางแล้ว 80% และขยะถูกส่งไปกำจัดแบบถูกต้อง 76%

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด รวม 82 แห่ง ใน 76 จังหวัด สามารถรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้ 1,297 ตัน ส่งไปกำจัดแล้ว 5% คงเหลือรอส่งกำจัดอีก 95%
รวมทั้งยังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 16 หน่วยงาน รณรงค์รวมพลัง สร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2558 โดยปัจจุบันสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 53 ล้านใบ และเพิ่มให้มีการลดการใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธ

“ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการประกาศให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ประเทศไทยไร้ขยะ ภายใต้หลักการประชารัฐ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เนื่องจากคนไทยสร้างขยะวันละ 1.13 กิโลกรัม ทุกคนจึงควรร่วมเป็นเครือข่ายในการลดขยะ เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย” อธิบดี คพ.กล่าว