ครม.เห็นชอบแผน ‘ประเทศไทยไร้ขยะ’ สั่ง มท.กำกับท้องถิ่นให้เกิดผลรูปธรรม

ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 มอบหมาย มท.กำกับจังหวัด-ท้องถิ่น ให้เกิดรูปธรรม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2559 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี 2559-2560 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กำกับดูแลงานให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมทั้งให้ ทส. มท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ แบ่งกรอบการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยและมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ 2.ระยะกลางทาง คือการเก็บและขนที่มีประสิทธิภาพ 3.ระยะปลายทาง คือการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และประสิทธิภาพ

สำหรับแผนปฏิบัติการมุ่งดำเนินการใน 2 ระยะแรก ได้แก่ ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางบนพื้นฐานแนวคิด 3R เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยและขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ระยะต้นทาง และระยะกลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยในระยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ มาตรการดำเนินการ ประกอบด้วย 1.มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งกำเนิด 2.มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน 3.มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยมีกลยุทธ์ดำเนินการ 5 ประการ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ