มท.สั่งทุกจังหวัดตั้งกก. ‘จังหวัดสะอาด’ ตั้งเป้าลดปริมาณขยะลง 5% ในปีหน้า

มท.เดินหน้าแก้ปัญหาขยะ สั่งทุกจังหวัดทำแผน “จังหวัดสะอาด” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะให้ได้ 5% ภายในปีหน้า

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า มท.ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย และทิศทางการจัดการขยะในพื้นที่ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ทั้งนี้ มีเป้าหมายคือปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางต้องลดลง 5% เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี  2559

นายชยพล กล่าวว่า จากนี้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ จะจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ทุกหมู่บ้านหรือชุมชนจะต้องมีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน อย่างน้อย 1 จุด ส่วนมาตรการขยะต่างๆ นั้น ตั้งเป้าว่าต้องนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ให้ได้ถึง 40% ของขยะทั้งหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ

นอกจากนี้จะต้องนำกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 70% และมูลฝอยติดเชื้อ 85% ไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

อนึ่ง ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และมอบหมายให้ มท.ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ระยะ 1 ปี

ทั้งนี้ ใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลดลง 5% จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย