‘บิ๊กตู่’ ลุยผลิตไฟฟ้าจากแม่น้ำโขง ผ่านงบ 90 ล. ศึกษาผัน ‘สาละวิน’ เติมเขื่อน

พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้กระทรวงพลังงาน มหาดไทย กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน คาดเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากแม่น้ำโขง

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 18 ก.ค.2559 ได้รายงานข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน

พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำโขงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การร่วมลงทุนสายส่งไฟฟ้า โดยให้คำนึงถึงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559 มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 190 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำระหว่างประเทศ 3 โครงการ ระหว่างปี 2559-2561 ประกอบด้วย 1.โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล 90 ล้านบาท โดยผันน้ำจากแม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมย มายังเขื่อนภูมิพล

2.โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 60 ล้านบาท และ 3.โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 40 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.มีมติให้กระทรวงเกษตรฯ รับข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนานาชาติร่วมกัน การพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดต่อประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะที่การดำเนินการโครงการต่างๆ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือสินเชื่อแก่กลุ่มแรงงานในสาขาที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก และคนดูแลคนชรา