ขยะล้นเมือง พลาสติกล้นโลก

ปัจจุบันขยะมูลฝอยจากชุมชนส่วนใหญ่ ถูกนำไปทิ้งกองเทเรี่ยราดไร้การจัดการอย่างเป็นระบบ โดย กรมควบคุมมลพิษ รายงานปัญหาขยะตกค้างในกรุงเทพมหานครปี 2560 พบว่าใน 1 วัน มีขยะตกค้างถึง 4.2 ล้านตัน ซึ่งเฉลี่ยสร้างขยะคนละ 1.5 กิโลกรัมต่อวัน คนไทยมีจำนวน 65 ล้านคน ใน 1 วัน ทั้งประเทศจึงมีขยะสะสมถึง 74,073 ตัน ดังนั้น 1 ปี ประเทศเราจึงมีขยะตกค้างมากถึง 27.04 ล้านตัน ปริมาณมากเพียงใดให้ลองนึกถึงตึกใบหยกตั้งอยู่ตรงหน้า จำนวน 147 ตึก นั่นคือปริมาณขยะตกค้างทั้งหมด ที่น่าตกใจคือขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็น “ขยะพลาสติก” โดยขณะนี้ทั่วโลกมีพลาสติกถูกผลิตขึ้นกว่า 9,000 ล้านตัน ซึ่งขยะพลาสติก 1 ชิ้นใช้เวลา 450 ปี ในการย่อยสลาย แม้ว่าบางชนิดสามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่เหตุใดยังมีขยะพลาสติกจำนวมหาศาลตกค้างในสิ่งแวดล้อม? คำตอบก็คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความมักง่าย ความสะดวกสบาย อะไรๆ ก็ใช้พลาสติก ถุงหิ้ว […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

14/08/2018

ถอดรหัสน้ำท่วมซ้ำซาก

เมืองไทยนั้นอยู่คู่กับน้ำมาช้านาน ดำรงอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตที่สอดคล้องและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตกาล แต่เมื่อการพัฒนารุกคืบ ความเป็นเมืองเข้าครอบทับ อุปสรรคการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดสถานการณ์ “น้ำท่วม” อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมิน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ชวนถอดรหัสปัจจัยน้ำท่วมซ้ำซากของเมืองใหญ่ผ่าน Infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

06/08/2018

ภาษีคาร์บอน จูงใจเลิกพลังงานฟอสซิล

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่มั่นคงในชีวิตของประชากรนับล้านทั่วโลก มาตรการภาษีคาร์บอน (carbon taxes) ถือเป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญในการบรรเทาปัญหา สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายงานของ Word Bank and Ecofys (2015) พบว่าประเทศทั่วโลกจำนวน 39 ชาติ และ 23 รัฐ ได้มีการใช้มาตรการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก และภาษีคาร์บอน ซึ่งสามารถครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีของโลก สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมตัวอย่าง 8 ประเทศทั่วโลกที่ออกประกาศมาตรการเก็บภาษีคาร์บอน ซึ่งถือเป็นแนวทางสำหรับชาติอื่นที่จะนำมาผลักดันเป็นนโยบาย

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

03/08/2018

ป่ารักษาคน ชุมชนรักษาอากาศ

ป่าบุญเรือง หรือ ป่าชุ่มน้ำบุญเรือง เป็นผืนป่าที่มีขนาดใหญ่สุดในลุ่มน้ำอิง มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ หลากหลายไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร เปรียบเสมือนเป็นหม้อข้าวหม้อแกงของชาวบ้าน ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้หาอยู่หากินดำรงชีวิต ชาวบ้านที่นี่ร่วมกันสรุปบทบาทอันสำคัญของป่าบุญเรืองออกมาได้ทั้งหมด 7 ด้าน นั่นคือ 1.แหล่งอาหารและวัตถุดิบ 2.แหล่งนันทนาการ 3.แหล่งศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย 4.แหล่งกักเก็บคาร์บอน 5.แหล่งกักเก็บน้ำ 6.แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และ 7.แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รายงานวิจัยคุณค่าของพื้นที่ป่าบุญเรือง โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการรวบรวมคุณค่าในด้านต่างๆ ของระบบนิเวศ และประเมินมูลค่าของพื้นที่ป่าบุญเรืองในช่วงเดือน ต.ค.2559-เม.ย. 2560 พบว่า มีผู้เข้าใช้ประโยชน์จากป่าบุญเรืองทั้งหมด 617 ครัวเรือน สร้างมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงทั้งหมด 14,301,055.12 บาทต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน เท่ากับ 23,178.37 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอบอกเล่าเรื่องราวของผืนป่าบุญเรืองเพื่อตอกย้ำถึงคุณค่าอันควรเก็บไว้เป็นห้างสรรพสินค้าชุมแห่งนี้ ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ : ภาพ/เรียบเรียง

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

01/08/2018

ผู้พิทักษ์ป่า พิทักษ์พงไพร

หากพื้นที่อนุรักษ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของดิน น้ำ ป่าไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้พิทักษ์ป่า หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (ranger) บุคคลที่ทำหน้าที่ลาดตระเวน เพื่อดูแลรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ตามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติอื่นๆ ก็น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเช่นกัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีผู้พิทักษ์กว่า 20,000 คน ปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง ปราบปราม และลาดตระเวนในพื้นที่คุ้มครอง 73 ล้านไร่ จากสถิติ พ.ศ.2557-2560 พบว่ามีผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิต 42 คน บาดเจ็บสาหัส 13 คน และบาดเจ็บ 36 คน สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (International Ranger Federation: IRF) ระบุว่า “เราไม่สามารถนำพวกเขาเหล่านั้นกลับมาได้ แต่เราสามารถแสดงความเคารพและไม่ลืมเลือนความเสียสละของพวกเขา” ทั้งกำหนดให้ 31 ก.ค. ของทุกปี เป็นผู้พิทักษ์ป่าโลก ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “ผู้พิทักษ์ป่า พิทักษ์พงไพร” ผลิตโดย: ชนะวงศ์ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

31/07/2018

กินเนื้อสัตว์เยอะ โลกยิ่งร้อน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมคิดเป็น 24% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก โดยมีการปล่อยจากการทำปศุสัตว์ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน) เป็น 14% เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่งทั้งภาค การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำปศุสัตว์ซึ่งมากพอๆ กับการใช้รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องบิน รถไฟ เรือ รวมกัน จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หากต้องการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างพร้อมเพรียงกัน หนึ่งในนั้นอาจเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมลดการกินอาหารจากเนื้อสัตว์ หันไปกินอาหารที่อุดมด้วยพืชผักแทน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ฉายภาพรวมสถานการณ์นำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/07/2018

ไทยแลนด์แดน…ถังขยะโลก

ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามถึงปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจเพราะขยะจำนวนมากเหล่านั้นไม่ได้เกลื่อนกลาดอยู่หน้าบ้าน กระทั่งภาพกองขยะจำนวนมหาศาลถูกฉายออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า หรือประเทศไทยกลายเป็น “ถังขยะโลก” ไปแล้ว คำถามคือขยะอิเล็กทรอนิกส์กองเป็นภูเขาขนาดย่อม มันมาจากไหน ทำไมถึงมีการอนุญาตให้มีการนำเข้ากันอย่างเสรี ใช่…ก่อนที่พวกมันจะกลายเป็น “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นและทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกประจำปี 2560 ระบุว่า ประชากรประเทศไทย 1 คน ผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 7.4 กิโลกรัมต่อปี ขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ปี 2559 มีขยะอันตรายจากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 393,070 ตัน ซึ่งคาดการณ์ว่าปัจจุบันจะมีซากขยะพิษเหล่านี้ทะลุ 4 แสนตันต่อปี กรมศุลกากรได้สรุปตัวเลขล่าสุดว่า จากข้อมูลสถิติตามใบขนที่มีการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าสถิติการนำเข้าเศษอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดทั้งปี 2560 มีปริมาณการนำเข้า จำนวน 64,436.71 ตัน และในปี 2561 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. พบว่า มีปริมาณการนำเข้า จำนวน 52,221.46 ตัน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/07/2018

เพราะน้ำคือชีวิต

น้ำ ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ หนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศ ถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนสังคมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งต้องการน้ำมากที่สุดในการผลิตอาหารหล่อเลี้ยงผู้คน อย่างไรก็ตาม ศักยภาพน้ำของประเทศไทย ทั้งน้ำผิวดินและน้ำท่า ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 28% ซึ่งสาเหตุที่นำมาใช้ได้น้อยเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ยากต่อการควบคุม สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GrennNews) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำและการใช้งานในประเทศไทย มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

17/07/2018

สถานการณ์ปะการังทะเลไทย 2554-2558

‘ปะการัง’ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหาร เป็นกำแพงป้องกันชายฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ และเป็นสิ่งที่ถูกคุกคามอยู่ในปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลชนิดนี้กำลังมีสถานภาพเช่นเดียวกันทั่วโลก คือได้รับความเสียหายจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการรักษาฟื้นฟูด้วยแนวทางที่หลากหลาย สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GrennNews) สรุปสถานการณ์ปะการังไทยช่วงปี 2554-2558 พร้อมแนวทางที่เราสามารถช่วยเยียวยา มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

11/07/2018
1 2 3 4 5 17