Sunday, August 18, 2019
Home Authors Posts by เกวลิน พิมพ์วงษ์

เกวลิน พิมพ์วงษ์

เกวลิน พิมพ์วงษ์
2 POSTS 0 COMMENTS

ดันมาตรฐาน G-Green ดึงภาคการผลิต-บริการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตหรือการให้บริการด้านต่างๆ ในประเทศไทย อาจยังไม่มีนโยบายหรือแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ปัจจุบันหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนต่างกำลังให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการกันมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการเข้ามาของโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า G-Green ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เปรียบเสมือนตัวช่วยในการส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบายว่า ทางกรมฯ ได้ดำเนินโครงการ G-Green ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า...

เพิ่มมูลค่า ‘ทรัพยากรน้ำ’ เพื่อเป้าหมายลดการใช้น้ำในปี 2570

'ทรัพยากรน้ำ' สำคัญกับทุกการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก ไปจนถึงธรรมชาติที่จำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ทว่าปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรน้ำกลับเสื่อมถอยลงเรื่อยมา พิสูจน์ได้จากสิ่งที่ปรากฏผ่านหน้าสื่อต่างๆ หรือแม้แต่การสัมผัสเองจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำคลองที่เน่าเสีย หรือปริมาณน้ำที่น้อยลง ทั้งที่เกิดจากภัยพิบัติหรือฝีมือมนุษย์เองก็ตาม ภายใต้ร่างแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นที่ 19 ได้บรรจุเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งในเรื่องนี้ ปิยธิดา เรืองรัศมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนว่า...
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -