1 ความร่วมมือในการเเถลงความสำเร็จ ร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยเเล้ง